Dodatkowe informacje możesz otrzymać dzwoniąc pod numer

508 495 222

Już znam i akceptuję
warunki zakupu VOUCHERA.

Chcę wybrać z dostępnych opcji i dokonać zakupu.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA DLA KLIENTÓW STUDIO MAKIJAŻU PERFEKCJA.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (na miejscu w Studio Makijażu Perfekcja lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) i do przyjmowania go do realizacji w Studio Makijażu Perfekcja
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
3. Voucher nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę.
4. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
5. Studio Makijażu Perfekcja nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
5. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera w Studio Makijażu Perfekcja tyko i wyłącznie dzwoniąc pod numer 508 495 222
2. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny przelewem bankowym, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
4. Studio Makijażu Perfekcja ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:
upłynął termin ważności Vouchera.
5. Zmiana terminu rezerwacji nie jest możliwa. W innym przypadku voucher traci ważność.

6. Nabywca Vouchra w celu jego realizacji zobowiązuje się do śledzenia terminarza warsztatów na FB, IG Studio Makijażu Perfekcja lub na firmowej stronie www.smperfekcja.pl .

7. W sytuacji gdy Voucher nie zostanie zrealizowany Nabywcy przysługuje jednorazowa zniżka na dowolne szkolenie (w cenie Vouchera) w wysokości 30%  z terminem realizacji 30 dni po upływie od terminu realizacji wskazanego na Voucherze.

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

1. Nabywca po realizacji Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Studio Makijażu Perfekcja na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
3.  Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.smperfekcja.pl . Studio Makijażu Perfekcja ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy www.smperfekcja.pl .
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.